Entegre multi-trofik su ürünleri yetiştiriciliği yaklaşımından yola çıkan bu proje, Akdeniz bölgesinin tipik sosyo-ekonomik ve iklim koşullarına uygun olarak, küçük ölçekli, çevreyle dost ve yenilikçi deniz balıkları ve tuzlusu bitkileri üretimi entegrasyonuyla “kendine yeten entegre multi-trofik akuaponik” (Self-sufficient Integrated Multi-Trophic AquaPonics; SIMTAP) bir sistem hedeflemektedir.
SIMTAP sisteminin asıl amacı, bir taraftan balık unu, balık yağı ve soya gibi yem hammaddeleri ile su ve enerji gibi kaynakların tüketimini azaltan yenilikçi bir gıda üretim sistemini tanımlamak, tasarlamak, kurmak ve test etmektir. Öte yandan SIMTAP, su ürünleri yetiştiriciliğinin çevre üzerine Yaşam Döngüsü etkisini azaltarak atık üretimini ve kirlilik etkisini azaltmayı da amaçlamaktadır. Dahası, SIMTAP döngüsü, örtü altı üretiminden kaynaklanan atık suların içerdiği besin tuzlarının geri kazanımı ve atık suların iyileştirilmesi amacıyla, topraksız tarım sistemlerinde suyun yeniden kullanımına olanak sağlayabilir.
Bunun yanı sıra proje, gıda üretimi ile enerji, su ve diğer kaynakların kullanımı bakımından SIMTAP sistemlerinin etkinliğini ve performansını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. SIMTAP uygulamalarının enerji tüketimi ve enerji etkinliği bakımından potansiyel çevresel etkilerini geleneksel hidroponik ve su ürünleri yetiştiricilik sistemleriyle karşılaştırmak için Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) yapılacaktır.
Projedeki bir diğer kritik konu ise ekonomik değerlendirmedir. Ekonomik değerlendirme uygulamaya aktarıldığında, projeleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli bütçenin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (LCC) yoluyla, teknolojisi düşük ve orta düzeyli ülkelerde uygulanabilir maliyette çözümler elde etmek için teknik öneriler getirilecektir.