Bu projenin amacı, döngüsel ekonomi perspektifinde, farklı iklim ve üretim koşullarında deniz balıkları yetiştiriciliği ve bitkisel üretim için ekosistem tabanlı bir yaklaşım geliştirmektir. Proje, örtü altı bitkisel üretim ve karatabanlı balık yetiştiriciliğini tuzlusu hidroponik üretimle bütünleştiren bir Kendine Yeten Entegre Multi-Trofik Aquaponik (Self-sufficient 

Integrated Multi-Trophic AquaPonic; SIMTAP) sistemi geliştirecek ve test edecektir. SIMTAP, birincil üreticiler (bitkiler ve algler), balık (çipura, levrek, kalkan, kefal gibi) ve suyu/substratı filtreleyerek beslenen organizmaları (deniz solucanları ve çift kabuklular) kapsayan farklı üretim birimlerini bir kapalı devre sistemde entegre ederek kullanacaktır. Bu sistemde, multi-trofik üretim sisteminin birinden üretilen atıklar bir diğeri için girdi (gübre ve yem gibi) oluşturur ve geri kazanılır. Birimler arası entegrasyon artırılarak, SIMTAP sisteminin gıda üretim zincirinin çevresel etkisini azaltmasına olanak sağlanır. Dahası, SIMTAP sisteminde açık döngülü topraksız üretim sistemlerinde ortaya çıkan (veya diğer) atık gübreli su tekrar kullanılacaktır. Sonuçta SIMTAP sistemi, kapalı döngüde besin tuzlarının geri kazanımı sağlayarak atık acısuların iyileştirilmesi ve arıtılması işlevi görebilir. Projede SIMTAP sistemleri, farklı teknolojik düzeydeki mevcut örtü altı hidroponik ve su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin potansiyel entegrasyonu dikkate alınarak, Akdeniz’in farklı koşullarında geliştirilecek ve test edilecektir. Böylece yeni yatırım ve iş olanakları sağlayacak, dengeli bir karasal gelişimi ile su ürünleri yetiştiriciliği ve hidroponiklerin çevresel etkilerini azaltmaya katkı sağlayacaktır. Ek olarak proje, gıda üretimi ve kalitesi, enerji, su ve diğer kaynakların temini ve tüketimi bakımından SIMTAP sistemlerinin etkinliğini ve performansını deneysel olarak test etmeyi amaçlamaktadır. SIMTAP sistemleri için LCA, LCC, SLCA, enerji değerlendirme işlemleri de yürütülecek, kullanıcı el kitapları, rehberler ve yönetmeliklere destek olacak bilgiler üretilecektir.

PRIMA Yenilikçilik Gözlemevi linki (POI):
https://primaobservatory.unisi.it/en/magazine/stories/simptap-aquaculture-low-environmental-impact-lower-production-costs